Team

Subscribe for Newsletter

“Ukrainian Prism” Team

Hennadiy Maksak
Olga Chyzhova
Sergiy Gerasymchuk
Hanna Shelest
Yaroslav Chornogor
Mykhailo Drapak
Maryna Iaroshevych
Oleksandr Kraiev
Nadiia Bureiko
Maksym Khylko
Yurii Vdovenko
Mariia Koval-Honchar
Andriy Chubyk
Iuliia Serbina
Victoria Vdovychenko
Nataliya Shevchenko
Viktoriia Kravchyk
Ivan Us
Eugen Romanenko
Olena Muraviova

Board

Oleksiy Krysenko
Maryna Vorotnyuk