Team

Subscribe for Newsletter

“Ukrainian Prism” Team

Hennadiy Maksak
Olga Chyzhova
Sergiy Gerasymchuk
Hanna Shelest
Tetiana Zosymenko
Yurii Vdovenko
Maryna Iaroshevych
Nadiia Bureiko
Nadiia Koval
Andriy Chubyk
Iuliia Serbina
Mariia Koval
Victoria Vdovychenko
Nataliya Shevchenko
Ivan Us
Eugen Romanenko
Oleksandr Kraiev

Board

Oleksiy Krysenko
Maryna Vorotnyuk
Yaroslav Chornogor